top of page

Podmiot odpowiedzialny

Biznes Info Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 87, 00-683 Warszawa

NIP: 1182093219

 

Level Rooms świadczy usługi w ramach obiektu będącego obiektem hotelowym. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonania rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Level Rooms. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu - Regulamin jest dostępny do wglądu w Kuchni, na stronie www.levelrooms.pl oraz w każdym pokoju.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się od 15.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do obsługi do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin pobytu.

 2. Level Rooms uwzględnia życzenia Gości dotyczące przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

 3. Niedokonanie przez Gościa wymeldowania do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu, jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę. Opłata za kolejną dobę pobytu zostanie naliczona według obowiązującej ceny za pobyt w danym dniu.

 4. Obsługa Level Rooms zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju, gdy Gość nie wymeldował się do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu lub wyjechał i nie ma z nim kontaktu - rzeczy Gościa zostaną spakowane i będą przechowane do momentu przyjazdu Gościa, nie dłużej niż 3 miesiące.

 5. Pokoje są sprzątane przed przyjazdem, w trakcie pobytu i po wyjeździe Gościa.

 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi obsługi dokumentu tożsamości ze zdjęciem jedynie na życzenie, potwierdzenia rezerwacji oraz podpisanie Karty meldunkowej znajdującej się w pokoju, gdzie Gość potwierdza odbiór kodu / karty.

 7. Podając dane karty kredytowej Gość wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za nabytą usługę.

 8. Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00 (nie więcej niż dwie osoby).

 9. Rezerwację można odwołać bezpłatnie zgodnie zasadami systemu rezerwacyjnego. Nie odwołanie rezerwacji w wyznaczonym czasie lub nie stawienie się Gościa skutkuje pobraniem płatności z karty kredytowej podanej w rezerwacji.

 10. Level Rooms może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Level Rooms lub mieniu innych Gości.

 11. Level Rooms zastrzega możliwość nie wydania kluczy/karty/kodu osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.

 12. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do obsługi lub dyrekcji w sposób mailowy, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi wejściowych do pokoju.

 14. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci przebywające pod ich opieką.

 15. Level Rooms nie ponosi odpowiedzialności wobec Gości z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów mających wartość materialną i niematerialna wniesionych do pokoju, samochodów pozostawionych na terenie obiektu oraz rzeczy w nim pozostawionych. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w celu podjęcia właściwych działań.

 16. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy w Level Rooms przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zlikwidowane. Artykuły spożywcze, zasoby higieny (szczotka do zębów, maszynka do golenia itd.) oraz bielizna nie będą przechowywane.

 17. W przypadku wystąpienia usterek w pokoju, Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracowników obsługi. Jeśli usterki nie uda się usunąć, Level Rooms dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości złagodzić niedogodności lub udostępni pokój o zbliżonym standardzie.

 18. W Level Rooms obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. Zachowanie Gości poza godzinami ciszy nocnej także nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia w obiekcie Level Rooms. Powyższe postanowienie nie dotyczy urządzeń typu ładowarka, zasilacz oraz komputer.

 20. Gość ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby przebywające w pokoju podczas pobytu w Level Rooms.

 21.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Level Rooms powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 22. W przypadku wyrządzenia przez Gościa lub osoby go odwiedzające szkody w lokalu, która spowoduje niemożność czasowego użytkowania, Gość ponosi pełną opłatę za ilość dni wyłączenia z użytkowania zgodną z cennikiem i pokrywa koszt powstałej szkody.

 23. Level Rooms może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Level Rooms zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz 883 z późn.zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 24. Jednostką płatniczą gotówkową jest złoty polski (PLN)

 25. Na życzenie gości Level Rooms zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT za całość pobytu w ciągu 7 dni od daty wyjazdu. O chęci otrzymania Faktury VAT gość zobowiązany poinformować przed przyjazdem i podać numer NIP wraz z danymi Firmy poprzez napisanie maila lub sms.

 26. Gość wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu.

 27. W obiekcie Level Rooms obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie w obiekcie wynosi 500,00 PLN.

 28. W Level Rooms należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W przypadku umyślnego uruchomienia systemu przeciwpożarowego gość zapłaci karę w wysokości 2000 PLN.

 29.  Zwierzęta nie są akceptowane w Level Rooms.

 30. Gość ponosi dodatkowy koszt od 200,00 PLN za każdą interwencję ochrony w przypadku zakłócania ciszy nocnej.

 31. W przypadku stwierdzenia, że w lokalu przebywa większa liczba osób niż zgłoszona, zostanie pobrana opłata 100,00 PLN za każdą dodatkową osobę za dobę .

 32. Zabrania się organizowania imprez w pokojach oraz części wspólnej. Za zorganizowanie imprezy Level Rooms obciąży Gościa karą w wysokości 1.000,00 PLN.

 33. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w pokojach, które mogą naruszyć dobre imię Level Rooms.

 34. Wszelkie reklamacje należy przesyłać na adres mailowy kontkat@levelrooms.pl , zostaną rozpatrzone w ciągu 144 dni 

 35. Level Rooms zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

 36. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

 37. Możliwe sposobach płatności za nocleg to karta kredytowa, karta debetowa, przelew, PayU.

 38. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez Biznes Info Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Biznes Info Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87, 00-683 Warszawa, tel. +48 22 299 44 47, adres e-mail: kontakt@levelrooms.pl zwany dalej Hotelem. Podane dane osobowe przez będą przetwarzane przez Administratora:

a) W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy związanej z usługą noclegową oraz w celu realizacji umowy dotyczącej usługi noclegowej (art.6 ust.1 b RODO)

b) W celach zgodnych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z marketingiem własnych usług oraz dochodzeniem roszczeń (art.6 ust.1 f RODO)

c) W celach wskazanych w treści zgody udzielonej przez Gościa (art.6 ust.1 a RODO)

2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy na usługę noclegową, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne, nie dłużej jednak niż 5 lat.

3. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania (uzupełnienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku zamiaru skorzystania z tych uprawnień, stosowne żądanie prosimy zgłosić na adres poczty elektronicznej: kontakt@levelrooms.pl bądź korespondencyjnie na adres siedziby Administratora danych.

4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili zgoda może zostać cofnięta. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości wykonania usługi hotelowej, za co Hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym odbiorcom danych, dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą proflowane.

6. Informujemy o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Information clause on the processing of personal data

According to art. 13 par. 1 and par. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), we would like to inform you that:

1.The administrator of personal data is Biznes Info Sp.zo.o. with headquarters in Warsaw at ul. Marszalkowska 87, 00-683 Warsaw, tel. +48 22 299 44 47, e-mail address: kontakt@levelrooms.pl, hereinafter referred to as Hotel. The provided personal data will be processed by the Administrator:

a) In order to take action before the conclusion of an agreement related to the accommodation service and for the purpose of the contract for the accommodation service (art.6.1.1 b)

b) For purposes consistent with business operations, including for the purpose of pursuing legally justifed interests related to the marketing of own services and pursuing claims (art.6 par.1 f. RODO)

c) For the purposes indicated in the content of the consent given by the Guest (Article 6 paragraph 1 and the RODO)

2. The given personal data will be stored for the duration of the contract for accommodation services, and in the case of consent to the processing of personal data, until the withdrawal, and after the end of the contract for a period related to the limitation of claims, as well as provided for by law in relation to actions taken by control bodies, but no longer than 5 years.

3. Everyone has the right to access the content of the given data and the right to rectify (supplement), remove, limit processing, the right to transfer data, object to the processing of data. If you intend to exercise these rights, please submit a relevant request at the following e-mail address: kontakt@levelrooms.pl or by correspondence to the address of the Data Administrator.

4. If the processing of personal data is based on consent, the consent may be revoked at any time. If the processing of personal data was based on consent, its withdrawal does not mean that the processing of personal data up to that point was unlawful. Withdrawal of consent to the processing of personal data may be associated with the inability to provide a hotel service, for which the Hotel does not bear any responsibility.

5. The administrator does not transfer personal data to any recipients of the data, personal data will not be processed in an automated manner and will not be profled.

6. We inform about the right to lodge a complaint to the supervisory body, ie the President of the Ofce for Personal Data Protection.

bottom of page